Oznámení

Novela zákona o obchodních korporacích - zavedení tzv. evidence vyloučených osob

Dne 1.7. 2023 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (tj. zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků), která přináší novou úpravu překážek výkonu funkce člena voleného orgánu a zavádí tzv. evidenci vyloučených osob.

Překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace budou nově vymezeny přímo v zákoně o obchodních korporacích a budou mezi ně náležet:

  • zákaz výkonu funkce člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu v obchodní korporaci na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci;
  • zákaz výkonu činnosti související s podnikáním nebo činností obchodní korporace uložený pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci;
  • pravomocné odsouzení za taxativně vymezené trestné činy (např. za zpronevěru, podvod, legalizaci výnosů z trestné činnosti, za porušení povinnosti při správě cizího majetku, za trestné činy daňové a další); a
  • rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu, a to do okamžiku zrušení konkursu.

Evidence vyloučených osob se zřizuje jako informační systém veřejně správy, jehož správcem bude Ministerstvo spravedlnosti. V evidenci budou zapisovány stanovené údaje o osobách, které nesplňují podmínky výkonu funkce člena voleného orgánu (např. den vzniku a zániku překážky, její důvod, orgán, jehož rozhodnutím byla založena atd.), Tato evidence bude neveřejná. Přístup do ní budou mít pouze soudy a notáři, kteří budou způsobilost k výkonu funkce v evidenci ověřovat. Dáe každý bude oprávněn požádat Ministerstvo spravedlnosti elektronickým formulářem o výpis z evidence, anebo o potvrzení, že v evidenci o něm nejsou zapsány žádné údaje, příp. že u něj překážka výkonu funkce netrvá.

Služby