Naše know-how

Newsletter 6.1. 2023: Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Dne 6. ledna 2023 nabývá účinnosti nová právní úprava ochrany spotřebitele, kterou přináší novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 7. prosince 2022 pod č. 374/2022 Sb.   

Novela má především zvýšit ochranu práv spotřebitele, a to zejména rozšířením výčtu zakázaných nekalých obchodních praktik, uložením dalších povinností podnikatelům, jakož i zakotvením možnosti správního trestání podnikatelů v případě porušení povinností stanovených občanským zákoníkem.  

Novela vychází z předpisů EU a do právního řádu ČR transponuje:

  • směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/EU a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele (tzv. modernizační směrnice);
  • směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (tzv. směrnice o digitálním obsahu) a
  • směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES (tzv. směrnice o prodeji zboží).

Přílohy:

Služby